Ελληνικό Λύκειο Ευαγγελίδη

 

Το «Ελληνικό Λύκειο Ευαγγελίδη» είναι ένα Ιδιωτικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ερμούπολη το 1844, από τον Χρήστο Ευαγγελίδη, τον πρώτο έλληνα απόφοιτο του Columbia, δηλ. της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης. Εφάρμοσε καινοτομίες πρωτοποριακές για την εποχή του, όπως την διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής και Ιταλικής γλώσσας, της ενόργανης Μουσικής, του μαθήματος της Υγιεινής, της Σωματικής Αγωγής, της συγγραφής και παρουσίασης δοκιμίων, της έκδοσης εφημερίδας και της Επιστολογραφίας. Αυτό όμως που έκανε διάσημο το «Λύκειό» του και προκάλεσε τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών του, ήταν το ανέβασμα στο σχολείο του ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ. Η πρώτη παράσταση που ανεβάσθηκε το 1851, ήταν της «ΕΣΘΗΡ», σε έμμετρη μετάφραση του μαθητή του Λυκείου, Δημήτριου Βικέλα. 


Δ. Βικέλας, Η ζωή μου (εκδ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 2009) σελ. 93

<<Εις τήν Σύραν, κατ'εκείνην τήν εποχήν, υπήρχαν δύο ιδιψτικά σχολεία αντίζηλα, αλλά καλώς καταρτισμένα κα`ι τα δύο. Πολλοί εκ τοθ εξωτερικού Έλληνες έστελναν εις αυτά τα τέκνα των. Τό έν των σχολείων τούτον ήτο υπό την διεύθυνσιν του Ιωάννου Βαλέττα, τον οποίον εγνώρισα εις Λονδίνον, το άλλο, φέρον την επωνυμίαν Λ ύ κ ε ι ο ν, είχε ιδρύσει ο Χρήστος Ευαγγελίδης. Αγνοώ τη συστάσει τίνος έδωκεν η μήτηρ μου τήν προτίμησιν εις τ'ο δεύτερον.>>

Δ. Βικέλας, Η ζωή μου (εκδ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 2009) σελ. 95

<< Προ παντώς εζήτει να εμπνεύσει εις τούς νέους τήν αποστροφήν του ψεύδους καί το θάρρος νά λέγουν πάντοτε τήν αλήθειαν. Συνοδεύων αυτούς εις τούς μακρινούς τω περιπάτους διωργάνωνεν ο ίδιος τά αθλητικά των παίγνια, επιτείνων συχνάκις τή άμιλλαν δια της αναμίξεώς του. Υπό τήν οδηγίαν του διέτρεξα τά βραχώδη βουνά της Σύρας, συνεχίζων όσην άσκησην πεζοπορικήν είχα κάμει μικρός εις το σχολείον του Allard. Εν συνόλω, εις το Λύκειόν του η αγωγή συνδυάζετο μέ τήν εκπαίδευσιν.>>

Ε.Ροϊδης , Συριανά Διηγήματα(εκδ.Σύγχρονη Εποχή 2010) σελ.41,45,46

<< Ως να ήτο χθεσινή ενθυμούμαι τήν ήδη τεσσαρακονταετή του σκύλου εκείνου ιστορίαν.Ήμην τότε μαθητής της πρώτης τάξεως του ελληνικού σχολείου εις το Ελληνοαμερικάνικον Λύκειον του μακαρίτου Χρήστου Ευαγγελίδου. >>, << Κάλλιστα δέ γνωρίζουν πόσον υπό των μαθητών ηγαπάτο, ευθύς μετά την περιφοράν του δίσκου εις την πλατείαν, εισώρμα εις το Λύκειον, εύθυμος καί θορυβώδης άν διεσκεδάζομεν εις την αυλήν ή τούς διαδρόμους, άφωνος, αιδήμων καί συνεσταλμένος, άν ευρισκόμεθα εις των παραδόσεων τας αιθούσας. >> << Ο διευθυντής του Λυκείου επέβαλε κατ'αμερικανικόν σύστημα εις τους γονείς να χορηγώσι κατα μήνα ανα πέντε δραχμάς...>>